​SKB Mostar traži 36 specijalizanata

​SKB Mostar traži 36 specijalizanata

Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija. Prema objavljenom natječaju SKB traži ukupno 36 specijalizanata.

Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija Transfuzijska medicina

1 izvršitelj Anesteziologije, reanimatologija i intenzivna medicina
2 izvršitelja Onkologija i radioterapija
2 izvršitelja Klinička radiologija – 3 izvršitelja Patologija
2 izvršitelja Sudska medicina
2 izvršitelja Psihijatrija
2 izvršitelja Urgentna medicina
3 izvršitelja Pedijatrija
2 izvršitelja Pulmologija
1 izvršitelj Opća interna medicina
1 izvršitelj Klinička imunologija
1 izvršitelj Nuklearna medicina
1 izvršitelj Otorinolaringologija
2 izvršitelja Ginekologija i opstetricija
2 izvršitelja Dječja kirurgija
1 izvršitelj Dermatovenerologija
2 izvršitelja Neurologija
2 izvršitelja Kardiokirurgija
1 izvršitelj Infektologija
1 izvršitelj Fizikalna medicina i rehabilitacija
1 izvršitelj Specijalizacija za magistra farmacije – klinička farmacija
1 izvršitelj (za potrebe Službe za medicinsku opskrbu)

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Da imaju završen medicinski fakultet, odnosno farmaceutski fakultet
Da imaju položen stručni ispit
Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore
Da poznaju jedan strani jezik

Kandidati u prijavu obavezno moraju naznačiti za kuju se specijalizaciju prijavljuju.

Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:

Životopis sa adresom i kontakt telefonom
Diplomu o završenom fakultetu (ovjerena preslika )
Nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen van BiH )
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ovjerena preslika )
Prijepis položenih ispita na studiju ( ovjerena preslika )
Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija (ovjerena preslika)
Potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)
Presliku nagrada za vrijeme studija ( ukoliko je kandidat posjeduje )
Popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)
Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)
Uvjerenje o državljanstvu

/HMS/

na vrh članka