Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u MUP ŽZH

Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u MUP ŽZH

U prilogu pročitajte "JAVNI NATJEČAJ" za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

 1. ŠEF ODSJEKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MARKETING u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj
 2. STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNE NABAVE u Sektoru potpore - 1 izvršitelj
 3. STRUČNI SURADNIK – SAMOSTALNI GLAVNI KNJIGOVOĐA u Sektoru potpore - 1 izvršitelj
 4. STRUČNI SURADNIK ZA JAVNE NABAVE u Sektoru potpore- 1 izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • neposrednorukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira poslove u oblasti informiranja, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka;
 • raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku;
 • izrađuje i sudjeluje u finaliziranju izvješća i programa rada Ministarstva i drugim materijalima u oblasti unutarnjih poslova za potrebe Ministarstva,
 • izrađuje prijedlog i planove za informiranje javnosti, piše priopćenja i druge prijedloge za objavljivanje u sredstvima informiranja, sudjeluje u pripremanju sastanaka i drugih kontakata s novinarima u svezi s informiranjem javnosti,
 • pruža stručnu pomoć novinarima u pripremanju priloga i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.
 1. Opis poslova:
 • neposredno provodi odredbe Zakona o javnim nabavama; izrađuje godišnji plan javnih nabava,
 • sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava,
 • priprema i provodi procedure javnih nabava roba, usluga i radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama i podzakonskim propisima, izrađuje prijedlog cjenika za usluge koje pruža Ministarstvo pravnim i fizičkim osobama,
 • priprema odgovor po pravnim lijekovima, nakon što povjerenstvo za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje,
 • objavljuje sve informacije o javnim nabavama na portalu Agencije za javne nabave,
 • sudjeluje u izradi ugovora za nabavu i praćenje realizacije zaključenih ugovora sukladno zakonu o javnim nabavama,
 • vrši kontakt sa Agencijom za javne nabave i uredom za razmatranje žalbi,
 • rješava zahtjeve iz osnova materijalnih prava djelatnika i dostavlja odgovore po tužbama,
 • izrađuje rješenja i pojedinačne akte o materijalno tehničkim sredstvima koja zadužuju djelatnici,
 • vrši izradu rješenja o povratu novčanih sredstava koje su stranke uplatile u većem iznosu ili bez pravnog osnova,
 • sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;
 • radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme,
 • za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
 1. Opis poslova:
 • koordinira, kontrolira i usuglašava rad i stanje knjigovodstva (financijsko, materijalno, osnovnih sredstava, materijala i MTS);
 • vrši unos podataka u sustav;
 • predlaže aplikacije programa za knjigovodstvo;
 • vrši nadzor u ispravnost stanja knjigovodstva, te intervenira u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti i daje prijedloge za otklanjanje istih;
 • prati i predlaže intervencije na izmirenju stvorenih obveza;
 • sudjeluje u izradama periodičnih i završnih obračuna; analizira financijska izvješća i statističke podatke;
 • kontrolira troškove; prati proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenog proračunom;
 • interni pregled namjenskog trošenja financijskih sredstava pojedinih stavaka odobrenih u proračunu i predlaže mjere u cilju efikasnijeg i racionalnijeg utroška odobrenih financijskih sredstava,
 • sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna,
 • sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;
 • radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme za koje ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom,
 • za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
 1. Opis poslova:
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana javnih nabava,
 • sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava,
 • sudjeluje u pripremama i provedbi procedura javnih nabava roba, usluga i radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama i podzakonskim propisima.
 • Vrši istraživanje tržišta, pomaže povjerenstvu za nabave pri korespodenciji sa ponuđačima, dostavlja tendersku dokumentaciju na način propisan za konkretni postupak javne nabave, priprema i daje pojašnjenja tenderske dokumentacije,
 • priprema odgovor po pravnim lijekovima, nakon što povjerenstvo za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje,
 • sudjeluje u izradi ugovora za nabavu i praćenju realizacije zaključenih ugovora sukladno zakonu o javnim nabavama,
 • vodi knjigu narudžbenica,
 • rješava zahtjeve iz osnova materijalnih prava djelatnika i dostavlja odgovore po tužbama,
 • izrađuje rješenja i pojedinačne akte o materijalno tehničkim sredstvima koja zadužuju djelatnici,
 • donošenje rješenja o povratu novčanih sredstava koje su stranke uplatile u većem iznosu ili bez pravnog osnova,
 • sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i
 • radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme,
 • za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova  Županije Zapadnohercegovačkei to:

Za pozicije 01: 

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravne struke, ekonomske struke, kriminalističke struke ili Filozofski fakultet-smjer novinarstvo,

- 4 godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 02:

-VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupanja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravne ili ekonomske struke,

- 3 godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 03:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg stupnja obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, ekonomske struke,

- 1 godine radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 04:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupanja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne ili ekonomske struke,

- 1 godine radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

- položen ispit za državnog službenika i

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijava kandidata na natječaj:

1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

2. Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

3. Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji jestekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namješteniki dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informira, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje je postigao, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

Izvor: Iks-portal.info

na vrh članka